w

تهیه اسکچ/وایر فریم از صفحات سایت

SKETCH & WIREFRAME

تهیه اسکچ/وایر فریم از صفحات سایت
  • وایرفریمینگ یک مرحله مهم در هر فرایند طراحی وب سایت/اپلیکیشن است.
  • در طرح‌های پیچیده و بزرگ از این روش برای تعیین بخش‌های مختلف استفاده می‌شود.
  • تا معلوم شود صفحات و عناصر در کجا و با چه هدفی در طراحی به کار روند.
  • وایر فریم یا طرح اولیه، طرح‌بندی (layout) صفحه وب سایت/اپلیکیشن است.
  • نشان می‌دهد چه عناصر رابطی بر روی صفحه اصلی و سایر صفحات وجود خواهند داشت.
  • هدف وایرفریم ارائه ساختار بصری پایه است که قرارگیری عناصر مختلف یک صفحه را نشان می‌دهد.
  • وایرفریم می‌تواند با استفاده از ابزارهای/نرم‌افزارهای در دسترس موجود ایجاد شود.
  • با ایجاد Wireframe می‌توان ایده‌های خود را به شکل تصویر بر روی کاغذ یا نرم‌افزار پیاده کرد.