جوایز و افتخارات برآیند
AWWWARDS
 برترین سایت کشور جشنواره نهم سیگنال وایت ناو (انتخاب داوران)
جشنواره نهم سیگنال وایت ناو (انتخاب داوران)
 برترین سایت کشور جشنواره یازدهم زمزم ایران (انتخاب داوران و مردمی)
جشنواره یازدهم زمزم ایران (انتخاب داوران و مردمی)
 برترین سایت کشور جشنواره چهاردهم زمزم ایران (انتخاب مردمی)
جشنواره چهاردهم زمزم ایران (انتخاب مردمی)